Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Dinnyés Lilla E.V. (székhely: Budapest, 1033 Akác-köz 7 VIII/24, adószám: 68251323-1-41) továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Szolgáltató és Felhasználó együttesen: Szerződő Felek).
Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeimet. A www.dinnyes-lilla.hu c. honlap nyújtotta szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja jelen ÁSZF-t és azok minden pontjával egyetért.
I. a .) Az ÁSZF célja, hogy a Szerződő Felek közötti jogviszony és a szolgáltatások igénybevételének feltételei mindkét fél részére megnyugtató, korrekt módon meghatározásra kerüljenek.
I. b.) Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig van hatályban.
I.c.) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határidőket, stb. szabadon egyoldalúan megváltoztathatja.

II. Általános tudnivalók, céginformáció:

• Szolgáltató neve: Dinnyés Lilla egyéni vállalkozó
• Székhely, és levelezési cím: Budapest 1033 Akác-köz 7 VIII/24
• Adószám: 68251323-1-41
• Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700392 – 70810033 – 51100005
• Elérhetőségek:
– E-mail:fitness@dinnyes-lilla.hu
– Instagram:@dinnyeslilla
– Facebook: Dinnyés Lilla Personal Trainer
– Telefon: 06303880259

III. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, döntsön arról, hogy kinek nyújtja a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a Felhasználó részére.
Szolgáltató kijelenti, hogy életmód / edzéstervi, illetve táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem orvos, nem dietetikus. Az ajánlás egyszeri tanácsadást tartalmaz. Az elkészült táplálkozási, edzéstervi tanácsadási írásos ajánlás és/ vagy mintaétrend tartalmazza a fogyást akadályozó /vagy hízást elősegítő/ ételek felsorolását és a kerülendő ételek konkrét listáját, illetve a pontos edzéstervet. Az ajánlás javaslatokat tartalmaz, amik a Felhasználó felmért típusának megfelelőek. A Felhasználó az általa előzetesen kitöltött, és Szolgáltató részére megküldött kérdőív konkrét kiértékelése alapján történő javaslatokat tartalmaz. Az ajánlás egy hosszútávra szóló felügyelt táplálkozási javaslat, az eredmény intenzitása egyéni adottságoktól függ. Életszerű javaslatokat tartalmaz az egyes étkezések megfelelő mértékű összetevőinek optimális arányára.
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése után Felhasználó részére az ajánlást 30 naptári napon belül megküldi.
A Felhasználó esetlegesen felmerülő kérdését E-mailen megküldheti Szolgáltatónak, aki vállalja, hogy a beérkező kérdéseit beérkezési sorrendben megválaszolja, indokoltság esetén külön díjazás ellenében.
Amennyiben a Felhasználó meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook/Instagram oldalán közzéteszi.

IV. A Felhasználó jogai és kötelezettsége

A Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a weboldalán / facebook / instagram oldalán arc és név nélkül felhasználja Felhasználó által megküldött fényképeket.
A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.
A tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Felhasználó köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet és edzéstervet, írásos táplálkozási tanácsadás dokumentumot vagy akár részleteit más harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, más harmadik személy számára elérhető nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, Szolgáltató jogosult érdekei érvényesítése, kárának megtérítése érdekében jogi lépéseket tenni, Felhasználótól a kárának megtérítésén felül sérelemdíj megtérítését követelni.

V. Szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak

A Felhasználó a szolgáltatás részleteiről, megrendelés/jelentkezés feltételeiről, a szolgáltatás aktuális díjáról az adott szolgáltatás megjelölésére kattintva tájékozódhat.
Akciók: Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról weboldalán / facebook / instagram oldalán keresztül.

VI. A szolgáltatás sikeres teljesítése

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Felhasználó esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Felhasználó életkorától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Felhasználó által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a személyes kapcsolat és a felügyelet hiánya miatt nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, illetve a szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása során. A látogató, illetve a Felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhat a Szolgáltató által közvetített információkat, tanácsokat. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Felhasználó megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenül és megszűnik.

VII. A tanácsadási szolgáltatás díjfizetése

A Megrendelő a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalás útján megfizetni. A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi.
A Felhasználó nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

VIII. A szerződéses jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás, elállási jog

A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
– felek közös megegyezésével;
– felmondással
– automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
A szolgáltatás nyújtás megkezdése előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával, a másik fél E-mail címére küldött elektronikus levélben a létrejött jogviszonyt felmondani.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (3 naptári napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.
Felhasználó a kitöltött kérdőív és a díj befizetésével kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljesítését részére megkezdje. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Felhasználó a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni, a Felhasználó a már megfizetett megbízási díjra visszafizetését nem követelheti Szolgáltatótól. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumok közül semmit nem továbbít a Szolgáltatónak vagy a Felhasználó mentális vagy fizikai okok miatt alkalmatlannak bizonyul a tanácsadásra, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Szolgáltató a megbízási díjat a Megrendelőnek visszaküldi. A szolgáltatástól a szolgáltatási tevékenység (táplálkozási tanácsadás, személyre szabott étrend, edzésterv) megkezdése előtt van lehetősége a Felhasználónak elállni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20.§ szerinti jogát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (29.§ (1) c), továbbá a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (29.§ (1)a.)

IX. Szerzői jogok

A www.dinnyes-lilla.hu weboldal, Dinnyés Lilla által üzemeltetett, valamint a @dinnyeslilla; Dinnyés Lilla Personal Trainer üzemeltetett Instagram és Facebook oldal teljes tartalmát képernyőn megjelenő kialakítását és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat szerzői jogok védik. Az információk Dinnyés Lilla tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, eletronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése. A Szolgáltató a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti. A www.dinnyes-lilla.hu weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A www.dinnyes-lilla.hu weboldal tartalmáról – magáncélú felhasználás esetét kivéve, illetve a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül – TILOS bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a www.dinnyes-lilla.hu weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló szolgáltatást nyújtani.

X. Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, személyre szabott táplálkozási tanácsadást végez.

XI. Panaszkezelés

A panaszügyintézés történhet a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek egyikén

XII. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján, békésen rendezzék. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2018. február 01.